آدرس دانشگاه: بم، بزرگراه خلیج فارس، پردیس دانشگاه علوم پزشکی -ساختمان کتابخانه مرکزی

 

ایمیل آکادمیک اداره کتب و انتشارات دانشگاه: 

pub@mubam.ac.ir   

شماره تلفن مستقیم: 44216180-034