برنامه کارگاههای آموزشی و همایشهای اداره کتب و انتشارات به تفکیک سال

 

ردیف
عنوان کارگاه
تاریخ برگزاری
مدرس
محتوای آموزشی
1 انتخاب مجلات و شناخت مجلات جعلی 99/9/25 دکتر مریم اخوتی-مدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2 انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقاله 1400/06/01 دکتر پیام کبیری -رییس مرکز توسعه و انتشارات علمی
3 نقد و داوری مقالات در مجلات علمی 1400/09/22 دکتر مریم اخوتی-مدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
4 آشنایی با مهارت های جستجوی اطلاعات در پایگاههای اطلاعات 1401/04/29 الهه امیرماهانی-کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی Vc.mubam.ac.ir/research
7 رتبه بندی مجلات علمی در پایگاههای scopus-wos 1401/05/25 دکتر خسروی-دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی Vc.mubam.ac.ir/research
8 جستجوی مقالات از منابع معتبر علمی  1401/10/10  دکتر صدیقه امیراسماعیلی -معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی Vc.mubam.ac.ir/research
9 ترجمان دانش 1401/11/05 دکتر مریم اخوتی-مدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان Vc.mubam.ac.ir/research
10 وبینار آموزشی پایگاه pubmed 1401/12/23 محمد قاسم پور-کارشناس ارشد کتابداری پزشکی vc.kmu.ac.ir/library