معرفی ریاست و اعضای شورای انتشارات

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل عکس
دکتر سجاد خسروی رییس شورا khosravi.sajad@yahoo.com
دکتر عبدالعلی گلپایگانی قائم مقام  شورا aali.golpa@gmail.com
دکتر قاسم سرگزی عضو شورا G.sargazi@gmail.com
دکتر ندا محمدی نیا عضو شورا nedamohammadinia@yahoo.com
دکتر ویکتوریا مومن آبادی عضو شورا vici.momeni@yahoo.com 
دکتر نوشین هاشمی عضو شورا N.Hashemi@mubam.ac.ir
الهه امیرماهانی دبیر شورا e.amirmahani@gmail.com

 

 

صورت جلسات شورای اداره کتب و انتشارات

جلسه شماره 3

جلسه شماره4

جلسه شماره5

جلسه شماره6