آدرس دانشگاه: بم، بزرگراه خلیج فارس، پردیس دانشگاه علوم پزشکی -معاونت تحقیقات و فناوری-اداره انتشارات

 

ایمیل آکادمیک اداره کتب و انتشارات دانشگاه: pub@mubam.ac.ir  

 

شماره تلفن مستقیم: 44220911-034