برنامه کارگاه¬های آموزشی و همایش¬های اداره کتب و انتشارات به تفکیک سال

 

ردیف
عنوان کارگاه
تاریخ برگزاری
مدرس
محتوای آموزشی
1 انتخاب مجلات و شناخت مجلات جعلی 99/9/25 دکتر مریم اخوتی-مدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان